BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2757 TCT/NV3
V/v thuế nhập khẩu 07 xe truyền hình lưu động chuyên dụng 01 camera

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Đài truyền hình Việt Nam

Trả lời công văn số 752/THVN ngày 24/07/2003 của Đài truyền hình Việt Nam về thuế nhập khẩu lô hàng 07 xe truyền hình lưu động chuyên dụng 01 camera:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 41/2000/QĐ /BTC ngày 17/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới thì:

- Xe phát thanh truyền hình có lắp thiết bị phát thanh truyền hình theo thiết kế của nhà sản xuất, mã số 8705.90.90, thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

- Xe ô tô và các loại xe cộ khác có động cơ thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 8702), kể cả xe chở người có khoanh hành lý riêng và ô tô đua, thuộc nhóm 8703, thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Tổng cục thuế trả lời để Đài truyền hình Việt Nam được biết và đề nghị Đài truyền hình liên hệ trực tiếp với Tổng cục Hải quan để được kiểm tra hàng thực nhập và xác định mã số và mức thuế cụ thể./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An