VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2757/VPCP-KTTH

V/v: Thuế nhà thầu đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy xi măng Hạ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Sông Đà.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3453/BTC-TCT ngày 22 tháng 3 năm 2010 về việc thuế nhà thầu đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy xi măng Hạ Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý