BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 2758/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.
(Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN II, Đường số 11, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 73/11/VB ngày 04/05/2011 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là các khoản chi không đáp ứng các điều kiện nêu trên và các khoản chi quy định tại khoản 2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 (áp dụng năm tài chính 2007, 2008) và tại khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/01/2009) trong đó: tại điểm 2.21 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC và điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC có quy định các khoản chi được trừ bị khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình kinh doanh các dịch vụ trên mạng viễn thông (cung cấp dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ thông qua tin nhắn SMS của các nhà mạng viễn thông như Mobifone, Vinaphone, Viettel… các dịch vụ về nhắn tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng…) và thực hiện việc in sách (sổ) hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn các cú pháp nhắn tin, đầu số nhắn tin nếu các khoản chi phí về in sách (sổ) hướng dẫn để khách hàng sử dụng dịch vụ trên mạng viễn thông thực tế phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính của Công ty và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì các khoản chi phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể theo điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn