BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2758/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn 1211/CT-TT&HT ngày 05/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai đềnghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng công trìnhthủy điện khi chấm dứt hoạt động, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh nộpthuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị giatăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất,chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộptha hoặc sốthuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinhdoanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thểkhông phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầutư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tưthì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.”

Tại Điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định về quy định:

“...Trường hợp cơ sở kinhdoanh chm dứt hoạtđộng và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phảinộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinhbán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bánra...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Dự án thủy điện NậmSài, Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai do Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện từ năm2009-2013 và đã được hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư theo quy định củapháp luật nhưng Dự án đã bị dừng triển khai chấm dứt hoạt động dự án theo Quyếtđịnh số 2235/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 củaUBNDtỉnh Lào Cai, không phát sinh số thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì Công ty Điện lựcLào Cai phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợpphát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của Dự án thì không phải điều chỉnh nộp lạisố thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu