BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2758/TM-ĐT
V/v: nhập khẩu lò hơi phục vụ ngành dệt

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Công ty Dệt Nam Định

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 94/CTD-KTĐT ngày 16/7/2001 về việc nhập khẩu lò hơi đốt dầu phục vụ sản xuất,

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 củaChính phủ ban hành quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồnvốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-KTĐT ngày 29/01/2001của Tổng công ty Dệt May Việt Nam phê duyệt dự án khả thi đầu tư 01 lò hơi đốtdầu công suất 12 tấn/giờ cho Công ty Dệt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-KTĐT ngày 18/4/2001của Tổng công ty Dệt May Việt Nam phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp thiết bịcho Công ty Dệt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-KTĐT ngày 12/7/2001của Tổng công ty Dệt May Việt Nam duyệt hợp đồng mua thiết bị của Công ty DệtNam Định;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty Dệt Nam Định nhập khẩu 01 lòhơi đốt dầu 12 tấn/giờ, loại OMNICAL DDHI 12.0, mới 100%, để thực hiện dự ánđầu tư của Công ty, theo Hợp đồng nhập khẩu số S/C VS-1327 ngày 28/6/2001 kýgiữa Công ty Dệt Nam Định và EUROASIATIC MACHINERY(S) PTE. LTD SINGAPORE, trịgiá 138.210 USD CIF cảng Hải Phòng.

2- Để việc thực hiện Hợp đồng nêu trên an toàn,có hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, đề nghị Công ty lưu ý một số nộidung dưới đây:

- 10% giá trị hợp đồng nêu tại Điều 6 nên quyđịnh là... được thanh toán khi xuất trình Biên bản nghiệm thu thiết bị do bênbán và bên mua ký tên... để thống nhất với quy định nêu tại khoản 2.3 Điều 2.

- Điều 8: nên quy định rõ ràng là... bảo hành 12tháng kể từ ngày đại diện bên bán và bên mua ký biên bản nghiệm thu thiếtbị..., thay cho quy định thời gian bảo hành được tính từ ngày lắp đặt và vậnhành thành công.

Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiệnhành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/3/2002.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu