VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2758/VPCP-QHQT
V/v dự án “Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright”

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tiếp theo công văn số 2381/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ về dự án “Chương trình đào tạo Fulbright” do tổ chức HIID (Hoa Kỳ) viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với HIID tổ chức tuyển sinh năm học 2003.

2. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan hoàn thiện văn kiện dự án trong tháng 6 năm 2003 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 2381/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ qua liên quan biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản