VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/VPCP-KTN
V/v bổ sung khu vực đá granit tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 4522/UBND-NNMT ngày 31 tháng 8 năm2010), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 1538/BXD-VLXD ngày 19 tháng 8 năm2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 867/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 3 năm2011) về việc bổ sung khu vực đá granit tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổsung khu vực đá granit ốp lát Buôn Ngô B (13,27 ha), xã Hòa Phong, huyện KrôngBông, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoángsản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008.

2. Bộ Tài nguyênvà Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quanđến đề án thăm dò granit ốp lát tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dòtheo quy định.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý