BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 275TCT/PCCS
V/v: xác định thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bình Định

Trảlời công văn số 1414/CT-Tra1 ngày 21/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi vềviệc xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 9, điểm 10 Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Khoảntiền mua máy móc thiết bị của đối tác nước ngoài nhưng bên nước ngoài không đòinợ và đơn vị cũng chưa thanh toán; Khoản tiền khách hàng chuyển thừa mà bênnước ngoài không xác định hiện nay ở đâu được coi là khoản thu nhập khác đểtính thu nhập chịu thuế. Thời điểm xác định thu nhập là thời điểm đối chiếucông nợ cuối cùng. Trường hợp doanh nghiệp đã đưa các khoản này vào thu nhậpkhác mà nay phải trả do đã xác định được mọi chủ nợ thì được điều chỉnh giảmtổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương