BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 276/TCT-CS
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Thắng
 (Địa chỉ: 18 đường Bờ Sông - An Đồng - An Dương - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 06/ 12/08/CV-GDTT ngày 06/12/2008 củaCông ty TNHH Vĩnh Thắng về hoá đơn GTGT có giá thanh toán trên 20 triệu đồng,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung thắc mắc của Công ty không có cơ sở pháp lý do cóthể có sự nhầm lẫn về thông tin. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày03/06/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, quy định một trong nhưngđiều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hoá đơn mua hànghoá, dịch vụ có giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên là phải thanh toán quangân hàng. Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể về vấn đề này như sau:

Tại điểm 2 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGTquy định Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:"...

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa,dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lầncó giá trị dưới 20 triệu đồng...".

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/01/2009, tất cả các hoá đơnmua hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên nếu cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng mới đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chưa có quy định về xử phạt 1 đến 3 lần thuế nếu không thanhtoán qua ngân hàng khi mua hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán từ 20 triệuđồng trở lên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vĩnh Thắng đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương