BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/TCT-PCCS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắcvề hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnhQuảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Công ty lâm nghiệpNam Phong nhận hóa đơn tiền điện sản xuất tháng 3/2006 của Chi nhánh điện SơnTịnh - Điện lực Quảng Ngãi số xêri: AG/2006T số hóa đơn: 0099621, ngày15/3/2006 với giá trị: 11.211.640 đồng. Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 10.192.400đồng

+ Thuế GTGT: 1.019.240 đồng

Giá trị trước thuế, thuế GTGT, tổngcộng tiền thanh toán đều ghi lệch dòng, sai vị trí trên hóa đơn. Công ty chúngtôi đã làm việc với Chi nhánh điện Sơn Tịnh nhưng chi nhánh trả lời rằng dochương trình máy tính bị lỗi trong việc in ấn hóa đơn. Vậy hóa đơn trên công tycó được kê khai thuế, hoàn thuế GTGT không?

Trả lời:

Căn cứ tại điểm 1.3, mục III, phầnB Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT thì: "Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầuvào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luậtnhư: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơnGTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúngtên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóađơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không bánhàng hóa, dịch vụ); hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa,dịch vụ".

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty lâm nghiệp Nam Phong có nhận hóa đơn GTGT bị ghi lệch dòng, sai vịtrí giá trị trước thuế, thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán của Chi nhánh điệnlực Sơn Tịnh thì vẫn được kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu hóa đơn vẫnđáp ứng các yêu cầu như là: ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán,hóa đơn ghi đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnhQuảng Ngãi biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương