THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________________
Số: 276/TTg-KTN
V/v: Chỉ định thầu công trình xử lý cấp bách kè chống sạt lở đê tả sông Phó Đáy, tỉnh Vĩnh Phúc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 193/UBND-TH1 ngày 20 tháng 01 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 751/BKHĐT-QLĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012), về việc chỉ định thầu xây lắp công trình xử lý cấp bách kè chống sạt lở đê tả sông Phó Đáy tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy đoạn từ K7+500 đến K12+500, huyện Tam Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 751/BKHĐT-QLĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012 để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu của dự án nêu trên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (5). Xô.17align="center".
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải