BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/BNN-TCLN
V/v quy định mẫu biểu XPHC về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Xử lý vi phạm hành chính, tại Điều 32 quy định:

"Căn cứ vào mẫu biên bản,mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành các mẫu biên bản, quyết địnhphù hợp để sử dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình và quy định việc quảnlý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính.Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước,Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thể ban hành các mẫu biên bản, quyếtđịnh và các mẫu biểu cần thiết khác sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tưpháp".

Căn cứ quy định nêu trên và hệthống mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 củaChính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng Thông tưQuy định mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, pháttriển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn về một số vấn đề dự kiến sẽ quyđịnh tại Thông tư này, như sau:

1. Về đối tượng sử dụng mẫu,biểu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn quy định các mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng,phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản phù hợp lĩnh vực quản lý củaBộ, đồng thời hướng dẫn các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chínhthuộc lực lượng Kiểm lâm toàn quốc và các chức danh khác, gồm: Thanh tra viên,người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành côngvụ; Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục trưởngTổng cục Lâm nghiệp; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ; Trưởng đoànthanh tra Tổng cục Lâm nghiệp và cấp sở được giao thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành, quản lý và sử dụng.

Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt viphạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quảnlý lâm sản thực hiện theo mẫu, biểu quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

2. Về quản lý mẫu, biểu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thấy rằng mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính là tài liệu quan trọng, cầnphải được quản lý chặt chẽ, tránh làm sai lệch hồ sơ; đề phòng lợi dụng xử phạtvi phạm hành chính để nhũng nhiễu, tiêu cực, … Do vậy, ngoài việc đánh số bútlục tại hồ sơ theo quy định, thì một số biểu xử phạt vi phạm hành chính như:Biên bản vi phạm hành chính; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấyphép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật,phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạmhành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợppháp; … phải được in thành quyển, có in số nhảy, viết 03 liên bằng giấy than(liên 1 viết trực tiếp, lưu hồ sơ; liên 2 viết trên giấy than, giao cá nhân, tổchức vi phạm; liên 3 viết trên giấy than, lưu cuống. Quy định quản lý mẫu biểuxử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng theo cách này đượcáp dụng từ trước đến nay, cho thấy có hiệu quả và thuận lợi trong công tác kiểmtra, thanh tra, xác định trách nhiệm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính.

Tuy nhiên, các mẫu, biểu ban hànhkèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có nhiều trang cho một loại mẫu, biểu,không thể đóng quyển để viết giấy than, in số nhảy. Do vậy, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp thống nhất để Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thu gọn các loại mẫu biểu cần đóng quyển thành 01 trang (trênmột mặt giấy A4), nhưng vẫn bảo đảm các nội dung cơ bản của mẫu biểu.

3. Bổ sung thêm mẫu, biểu

Ngoài các mẫu biểu ban hành kèmtheo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghịbổ sung một số mẫu, biểu sau:

- Mẫu "Biên bản kiểmtra", để ghi chép lại các tình tiết của vụ việc như: người làm chứng; tìnhtrạng, số lượng, khối lượng tang vật, phương tiện, … trước khi quyết định tạmgiữ tang vật, phương tiện; trên cơ sở đó, thực hiện thông báo trên phương tiệnthông tin đại chúng; ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện trong cáctrường hợp này;

- Mẫu "Quyết định xử lý tangvật là động vật rừng sau xử lý tịch thu" để xử lý trong nhiều trường hợpkhác nhau như: thả về rừng, chuyển giao trung tâm cứu hộ, chuyển cơ sở bào chếthuốc, …;

- Mẫu "Biên bản chuyển giaomẫu vật động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB" để chuyển đến cơquan quản lý, bảo quản các mẫu vật Nhà nước cấm lưu thông thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn về các vấn đề nêu trên. Rất mongnhận được sự hỗ trợ, hợp tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Cao Đức Phát (báo cáo);
- Lưu VT, TCLN (Cục KL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn