BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2763/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn hoàn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Ford Việt Nam
(Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số 06/FVL-XNK ngày 2.5.2007 của Công ty Ford Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tư 113/2006/TT-BTC ngày 15.12.2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 119/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; thì: Chiếc xe ô tô Ford Transit 15 chỗ tạm nhập khẩu vào Việt Nam trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm khi tái xuất sẽ được hoàn lại 80% số thuế nhập khẩu đã nộp. Hàng tạm nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với số hàng tái xuất khẩu. Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu được thực hiện như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp cụ thể của Công ty Ford Việt Nam, nếu chiếc xe tạm nhập khẩu nộp thuế nhập khẩu với số tiền là 404.791.713 đồng và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt là 256.368.085 đồng; thì số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại là 404.791.713 x 80% = 323.833.370 đồng và số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn là 256.368.085 đồng x 80% = 205.094.468 đồng.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với hải quan địa phương nơi nhập khẩu hàng để được hướng dẫn thủ tục chi tiết.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Công ty FORD Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An