BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2763/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1865/TCHQ-KTSTQ ngày 09/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc của Hải quanTây Ninh về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT)và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT: 6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hảiquan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hảiquan xử phạt về gian lận, trốn thuế..

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Trách nhiệm xử phạt hay không x phạt vi phạm về thuế đối với hành vi viphạm phát hiện qua kiểm tra sau thông quan liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm củacơ quan Hải quan.

- Trường hợp trên quyết định ấn định thuế liên quan đến thuế GTGT của cơ quan Hải quan không có nội dung xử phạt vi phạm pháp luậtvề hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế được kê khaikhấu trừ, hoàn số thuế GTGT có liên quan theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục Hải quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ: PC, CST (BTC);
-
Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí