BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/BCT-TCCB
V/v: cung cấp danh sách doanh nghiệp có vốn nhà nước và đề xuất phương án tái cơ cấu

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Bộ Công Thương đã có Vănbản số 2131/BCT-TCCB gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động trong lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và đề xuất thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệpnhà nước trực thuộc Cơ quan đang quản lý. Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhậnđược Văn bản trả lời của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.

Để bảo đảm tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quan tâm, phối hợp cung cấp, đề xuất doanh nghiệp nhà nướchoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, để Bộ Công Thương tổng hợp,hoàn thiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngành Công Thương khôngphân biệt cấp và cơ quan quản lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 4năm 2013, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Ban ĐM&PTDN Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang