BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2764/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trảlời công văn số 3049/CT-KTT ngày 31/12/2007 và công văn số 448/CT-KTT ngày 06/3/2008của Cục thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trịgia tăng đối với hoạt động khảo sát địa chất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 1.23.i, Mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CPngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Hàng hoá, dịch vụtiêu dùng ở nước ngoài, trừ hàng hoá dịch vụ xuất khẩu thuộc diện được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0%”, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theohướng dẫn trên, trường hợp Xí nghiệp khảo sát xây dựng điện 2 ký hợp đồng vớiCông ty TNHH Thương mại và tư vấn kỹ thuật Lam Sơn thực hiện dịch vụ khảo sát địachất tại công trình thuỷ điện Theun-Hin boun (thuộc nước CHND Lào) thì dịch vụ nàykhông thuộc diện chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đối với dịch vụ khảo sát địa chất tạiLào thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Vềthuế TNDN, Công ty TNHH Thương mại và tư vấn kỹ thuật Lam Sơn thực hiện theoquy định tại điểm 13, mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương