BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2764 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính II

Trả lời công văn số 926/03/ALCII-CT ngày 17/7/2003 của Công ty cho thuê tài chính II về lệ phí trước bạ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 3, mục I Thông tư số 55/2003/TT-BTC ngày 4/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/NĐ-CP ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: “Đối với xe ô tô chở người từ 7 chỗ ngồi trở xuống hoạt động kinh doanh vận tải chở khách, nộp lệ phí trước bạ 2%, bao gồm: Xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khác). Công ty cho thuê tài chính thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ phải cung cấp cho cơ quan thuế:

- Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại xe ô tô đăng ký để cho thuê tài chính.

- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động cho thuê tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu là bản sao thì phải có công chứng Nhà nước).

- Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa các công ty cho thuê tài chính với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thuê tài chính, trong đó phải ghi rõ: số lượng xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống cho thuê tài chính, thời hạn thuê (nếu là bản sao thì phải có công chức Nhà nước).

- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận chuyển hành khách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho bên thuê tài chính là tổ chức, cá nhân đứng tên ký hợp đồng thuê tài chính (bản sao có công chứng Nhà nước)”.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty cho thuê tài chính II biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương