VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2764/VPCP - V.I
V/v: xử lý tài sản Epco-Minh Phụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

-Thường trực Ban chỉ đạo thi hành phàn tài sản vụ án Epco-Minh Phụng (Bộ Tư pháp),
-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
-Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo số 80/TP-THA ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Thường trực Ban chỉ đạo thi hành phần tài sản vụ án Epco-Minh Phụng (Bộ Tư pháp) về một số vấn đề vướng mắc trong việc xử lý các tài sản ở thành phố Hô Chí Minh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Về nhà xưởng 210A và 345/2 Lạc Long Quân, quận 11 (thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam): Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; giao Uỷ ban nhân dân quận 11 tiếp nhận hai tài sản trên để sử dụng vào mục đích làm trường học theo quy hoạch. Trước khi Ngân hàng giao tài sản cho Uỷ ban nhân dân quận 11, cần tổ chức định giá lại theo giá thị trường tại thời điểm bàn giao để làm cơ sở thanh toán cho Ngân hàng.

- Về lô đất 80.738 m2 đường Trần Não, quận 2 (thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam): Đồng ý với đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo; giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam về việc thanh toán theo giá đền bù giải toả tại địa phương đối với phần diện tích thuộc quy hoạch khu tái định cư và đóng góp (không thanh toán đền bu) phần diện tích thuộc quy hoạch làm đường và kè bờ sông chống sạt lở làm cơ sở hạ tầng.

- Đối với các tài sản đã bán trước khi có Thông tư 02/2002/TTLT /NHNN-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 443/VPCP-VI ngày 06 tháng 12 năm 1999 của Văn phong Chính phủ: Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ quan Địa chính-Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Điều 80, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng Thông tư 02/2002/TTLT /NHNN-BTP để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản, nhà, đất cho người mua đối với số tài sản này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thường trực Ban chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và nnhn Việt Nam biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm