BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------

Số: 2765/TCT-CS

V/v: Sử dụng hóa đơn và điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.
(số 346 Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16/C .TyNKVH ngày 08/2/2012 của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo về sử dụng hóa đơn và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng bán vào khu phi thuế quan. Sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1k, Điều 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.

- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho cả hai hoạt động trên”.

Ngày 16/5/2011, Bộ Tài chính có công văn số 6282/BTC-TCT hướng dẫn như sau: “…Kể từ ngày 01/1/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này”.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, 1.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0% và điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.3(c.2) mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về việc không cần tờ khai hải quan khi cung cấp hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế suất 0% và tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về việc không cần tờ khai hải quan khi cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo bán hàng hóa là nước khoáng đóng chai (hoặc bình) cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất sử dụng làm nước uống phục vụ sinh hoạt hàng ngày thì được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu. Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ KK, PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn