BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2765TCT/NV7
V/v tính tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây ninh

Trả lời công văn số 171/CT-NV ngày 14/7/2003 của Cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đầu tư Phi Long; Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về tính tiền sử dụng đất: Tiền sử dụng đất Công ty phải nộp được tính trên toàn bộ diện tích đất được giao (172.578 m2) kể cả diện tích đất để xây dựng đường nội bộ, trồng cây xanh thuộc cảnh quan khu nhà ở công viên ven hồ: Diện tích đất xây dựng đường giao thông theo quyết định của UBND tỉnh (14.061 m2) Công ty không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền đền bù thiệt hại về đất do Ngân sách chi trả.

2. Phần diện tích đất được giao xây dựng khu nhà ở công viên ven hồ, thuộc diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, đồng thời phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì số tiền đền bù này được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

3. Trường hợp Công ty đầu tư xây dựng khu đất nhà ở công viên ven hồ thuộc danh mục ngành nghề, địa bàn được ưu đãi về đầu tư thì thực hiện ưu đãi đầu tư tính trên diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất và số tiền sử dụng sau khi đã trừ đền bù thiệt hại về đất còn lại phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Tổng Cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương