NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------------------
V/v: tăng cường kiểm tra, rà soát các Đại lý đổi ngoại tệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường chấn chỉnh hoạt động thu đổi ngoại tệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Rà soát và kiểm tra hoạt động của các Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn, đặc biệt là các Đại lý là tổ chức kinh doanh vàng nếu không có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành thu hồi ngay Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đã cấp.
2. Khi phát hiện Đại lý đổi ngoại tệ có vi phạm các quy định về hoạt động đổi ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thu hồi ngay Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đã cấp và thông báo cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm để hủy bỏ hợp đồng Đại lý đã ký với tổ chức làm Đại lý đổi ngoại tệ. Không cấp lại Giấy chứng nhận đăng kýĐại lý đổi ngoại tệ đối với những Đại lý đã bị thu hồi Giấy chứng nhận.
3. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối - Fax: 04.38240788) danh sách các Đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ.
Yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNN.
THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu