BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2766/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần sữa Việt Nam

Trả lời công văn số 126/CV-CSTKT /2009 ngày 05/02/2009 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công tyVinamilk) về chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu phát hành, niêm yết vàgiao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế đối với thunhập từ chuyển nhượng cổ phiếu.

Thu nhập từ chuyển nhượng cổphiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịchtại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore là thu nhập phát sinh tại Singapore,do đó, thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế Singapore, Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần giữa Singapore và các nước, luật thuế thu nhập doanhnghiệp của Việt Nam (đối với nhà đầu tư Việt Nam).

2. Chính sách thuế đối với thunhập từ cổ tức:

2.1 Thuế TNCN đối với thu nhậptừ cổ tức.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 MụcII Phần B và Mục III Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân; căn cứ quy địnhtại Điều 7 của Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính hướng dẫnsửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thìcá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ cổ tức từ cổ phiếu củaCông ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trungtâm lưu ký chứng khoán Singapore phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoảnthu nhập này. Tổ chức trả cổ tức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và nộp vàoNSNN. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân vớithuế suất 5%. Trường hợp cổ tức trả bằng cổ phiếu thì thời điểm xác định thunhập tính thuế là thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu.

Trường hợp Hiệp định tránh đánhthuế hai lần ký giữa Việt Nam và các nước có quy định khác về việc nộp thuế thìthu nhập cá nhân đối với thu nhập là cổ tức từ cổ phiếu của Công ty Vinamilkphát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứngkhoán Singapore thì thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký.

2.2. Thuế TNDN đối với thu nhậptừ cổ tức.

Tại điểm 6 Mục VI Phần C Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDNcó quy định về thu nhập được miễn thuế "Thu nhập được chia từ hoạt độnggóp vốn, mua cổ phiếu, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trongnước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộpthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,kể cả trường hợp bên nhận góp vốn phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kếtđược miễn thuế, giảm thuế".

Căn cứ theo hướng dẫn trên thìthu nhập từ cổ tức do Công ty Vinamilk trả cho nhà đầu tư nước ngoài là tổ chứcnắm giữ cổ phiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàngiao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore được miễn thuế TNDN tại ViệtNam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tycổ phần sữa Việt Nam biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghịCông ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể hoặc báo cáoTổng cục Thuế để được hướng dẫn. Trường hợp văn bản pháp luật về thuế liên quanđến việc chuyển nhượng cổ phiếu hoặc trả cổ tức của cổ phiếu niêm yết chứngkhoán tại nước ngoài thay đổi thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuếtại thời điểm phát sinh./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương