Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2766 TCT/CS NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC MIỄN, GIẢMTHUẾ

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số5184 CT/NV ngày 8/5/2002 của Cục thuế hỏi về thủ tục miễn, giảm thuế đối vớisản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, mục C Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001 củaBộ Tài chính đã hướng dẫn "Doanh nghiệp phần mềm căn cứ vào các ưu đãi về miễn,giảm thuế mà doanh nghiệp được hưởng, thực hiện kê khai số thuế phát sinh, sốthuế được miễn giảm, số thuế còn phải nộp; thực hiện nộp thuế và quyết toánthuế hàng năm với cơ quan thuế theo chế độ quy định."

Căn cứ hướng dẫn trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộcđối tượng được miễn thuế, giảm thuế theo Thông tư số 31/2001/TT-BTC không cầnlàm hồ sơ xin miễn thuế, giảm thuế mà tự kê khai số thuế phát sinh, số thuếđược miễn giảm, số thuế còn phải nộp vàthực hiện nộp thuế theo chế độ quy định đối với hoạt động sản xuất sản phẩmphần mềm và dịch vụ phần mềm. Khi quyết toán thuế, cơ sở sản xuất, kinh doanhphải giải trình rõ căn cứ tính số thuế được miễn, giảm đối với hoạt động sảnxuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, chịu trách nhiệm trước pháp luật vàcơ quan thuế về tính chính xác các số liệu tự kê khai. Cơ quan thuế kiểm tra cụthể việc kê khai của cơ sở sản xuất, kinh doanh, thông báo số thuế được miễn,giảm, số thuế còn phải nộp khi quyết toán thuế hàng năm với cơ sở sản xuất,kinh doanh.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.