BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2766/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất dự án KCN Quang Minh

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 23116/CT-THNVDT ngày 29/10/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn, giảmtiền thuê đất của Công ty TNHH 01 thành viên phát triển đô thị nhà máy nướcQuang Minh và khu công nghiệp IDICO, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 53 mục VIII Phần BPhục lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ) quy định: "Dự án đầu tư sảnxuất trong các Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập".

- Tại điểm 55 Phụ lục số II Danhmục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ) quy định: Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khókhăn: "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướngChính phủ".

- Tại điểm c khoản 4 Điều 14Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước quy định:

"Điều 14. Miễn tiền thuêđất, thuê mặt nước

4. Kể từ ngày xây dựng hoànthành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:

c) Mười một (11) năm đối với dựán đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự ánthuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn."

- Tại khoản 2 Mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"2- Dự án đang hoạt động vàthực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm, trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành không thuộc diện được miễn, giảm; nay tiếp tục trả tiền thuêđất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng đượcmiễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại."

Ngày 7/8/2008, Bộ Tài chính đãban hành công văn số 9189/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộcTW về xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư, theo đó: "Trường hợp các Khu côngnghiệp được thành lập theo Quyết định do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký trêncơ sở đã có văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ được coi là: Các khu côngnghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm53 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và hưởng các ưu đãiđầu tư theo quy định hiện hành về khu công nghiệp."

Đề nghị Cục Thuế thành phố HàNội căn cứ quy định và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH 01 thành viên pháttriển đô thị nhà máy nước Quang Minh để xét miễn giảm tiền thuê đất theo quyđịnh của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn