BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2768/LĐTBXH-KHTC
V/v kinh phí triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính vànâng cao chất lượng quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công;ngày 03/6/2015, Bộ đã có công văn số 2100/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn việc triển khaiứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” và ngày30/6/2015, Bộ đã có Quyết định số 928/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh phân bổ vàbổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người cócông, trong đó đã thông báo kinh phí hỗ trợ tập huấn, cài đặt phần mềm, cậpnhật, chuyển đổi dữ liệu tại các địa phương. Để thống nhất trong triển khaithực hiện, Bộ hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện triển khai phần mềm trên nhưsau:

1. Kinh phí hỗ trợ được thông báo tại Quyết định số928/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2015, nội dung chi “Hỗ trợ khác” thực hiện tập huấn,cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu quản lý kinh phí người có công.

2. Từ kinh phí quản lý thực hiện Pháp lệnh ưu đãingười có công năm 2015 được trích theo tỷ lệ quy định tại công văn số 4541/LĐTBXH-KHTC ngày 30/11/2009.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphố chủ động bố trí, sắp xếp các nội dung công việc đảm bảo kinh phí chi thùlao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp, các khoản chi khác theo quy định vàtrang bị máy vi tính, máy in có cấu hình theo hướng dẫn tại công văn số2100/LĐTBXH-KHTC để đảm bảo cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu quảnlý kinh phí người có công với cách mạng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cáctỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai công tác tập huấn, càiđặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu để thống nhất thực hiện trong toànngành từ ngày 01/01/2016; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theoquy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/cáo);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng