BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2769/BTC-TCHQ
V/v đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BộTư pháp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh tại công văn số 1431/VPCP-KTTH ngày 20/02/2013 của Văn phòng Chínhphủ về việc Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng VũVăn Ninh tại công văn số 7110/VPCP-KTTH ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủvề việc bán hàng miễn thuế nhập cảnh và trên chuyến bay của các hãng hàng khôngViệt Nam, Bộ Tài chính đã có các công văn số 17230/BTC-TCHQ ngày 12/12/2012 vàcông văn số 468/BTC-TCHQ ngày 10/01/2013 gửi các Bộ: Tư pháp, Giao thông vận tải,Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh,Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Tây Ninh đề nghị tham gia ý kiến về nộidung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quychế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu và giảitrình các ý kiến tham gia của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vềnội dung dự thảo nêu trên và ngày 24/01/2013, Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủtướng Chính phủ số 09/TTr-BTC về việc tổng kết thực hiện Quy chế về kinh doanhbán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung mộtsố nội dung vào Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg .

3. Nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 1411/VPCP-KTTH ngày 20/02/2013 của Vănphòng Chính phủ về việc Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Bộ Tài chínhđã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều tại Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Tư phápcó ý kiến thẩm định về nội dung dự thảo nêu trên (gửi kèm tờ trình số09/TTr-BTC ngày 24/01/2013 và dự thảo Quyết định). Bộ Tài chính xin nhận lại ýkiến thẩm định của Quý Bộ trước ngày 10/3/2013 để tiếp thu, hoàn chỉnh Quyết địnhvà báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn