BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2769/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình triển khai thựchiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ: CôngThương, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làmnguyên liệu sản xuất, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một sốđơn vị trong ngành liên quan đến quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhậpkhẩu phế liệu và xử lý trường hợp thương nhân nhập khẩu phế liệu không thuộcDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại công văn số 1738/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2013 và ý kiến của Bộ CôngThương tại công văn số 4140/BCT-XNK ngày 13/5/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫncác đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1. Đối với các thương nhân đã đượccấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tưliên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương- Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nhập khẩu phế liệu đến hết thời hạnhiệu lực của Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 16 thông tư liêntịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tàinguyên và Môi trường. Hồ sơ hải quan tiếp tục thực hiện theo quy định của Thôngtư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT.

2. Trường hợp thương nhân nhập khẩuphế liệu nằm ngoài Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sảnxuất kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường sẽ bị xử phạt theo hành vi vi phạm điều kiện nhập khẩu được quy địnhtại Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 đã được sửa đổi, bổ sungtại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ, áp dụng biện phápkhắc phục hậu quả là buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh