TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/GSQL-GQ2
V/v thực hiện báo cáo quyết toán theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.
(Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0502-1/IME/2016 ngày 05/02/2016 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/2/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1501/TCHQ-GSQL hướng dẫn cụ thể về việc lập báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL /GSQL ban hànhkèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC Theo đó, số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán là số liệu phản ánh trên hệ thống s kế toán theo các tài Khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phm trong kỳ báo cáo.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo đối với nguyên vật liệu nhập khẩu và thành phẩm được sản xuất để xuất khẩu theo đúng quy định, xuất trình và giải trình khi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kim tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty căn cứ vào công văn số 1501/TCHQ-GSQL dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân