BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/KBNN-KSC
V/v trin khai công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảotrin khai nhiệm vụ của năm2014, đáp ứng kịp thời nhu cuchi tiêu của các đơn vị sử dụng ngânsách và các ch đầu tư, Kho bạc Nhà nước đề nghị đồng chí Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố ch đạo các bộphận cóliên quan nghiên cứu, cập nhật các quy định mới; trin khai thực hiệntt các nhiệm vụ Kim soát chi NSNN, trong đó cn lưu ý một s đim như sau:

1. Đi với chi thường xuyên

- Thực hiện kiểm soát chi mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu chỉđạođiều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sáchnhà nước năm 2014; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chínhquy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2014, theo đó năm 2014 không muaxe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật).

- Thực hiện kiểm soát tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án Khoa họcvà Công nghệ theo Công văn s 1669/BTC-HCSN ngày 07/02/2014 của BộTài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN.

2. Đi với chi đầu tư

2.1. Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư của các dự án khi công mới: Thực hiện kiểm soát chi theo quy định tại Chỉ thịsố 13/CT-TT g ngày 25/06/2013 của Thủ tướngChính phủ, theo đó các dự án khởi công mới chỉ đưc thanh toán khi có quyết định đầu tư được phê duyệt trướcngày 31/10/2013.

2.2. Về hồ sơ thanh toán

- Về bảo lãnh tạm ứng: Thực hiện kim soát theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ, hướng dẫn tạiCôngvănsố 1267/BTC-ĐT ngày 24/01/2014 củaBộ Tài chính, theo đó thì ngoài các quy định hiện hành, khi tạm ứng vốn chủ đầutư phải gửi đến KBNN bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (bản sao có đóng dấu sao y bản chính củachủ đầu tư). Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéodài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồihết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứnghợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứngvới giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầuvà bên nhận thầu.

Quy định này được thực hiện đối với các hợp đồng xâydựng đã ký kết kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính ph (ngày 01/02/2014).

- Về Văn bn phê duyệt kết quả lựa chọnnhà thầu:

Ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một sốnội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, tại Điều 2 của Thông tư số10/2013/TT-BXD quy định cụ thể về trách nhiệm của ch đầu tư, ban quản lý dự án hoặc tư vấnquản lý dự án. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủyquyền cho ban quản lý dự án (trong trường hợptrực tiếp quản lý dự án) hoặc tư vấn quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấnquản lý dự án) thực hiện một hoặc một số các ni dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ các nội dungsau: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựngcông trình, phê duyệt thiết kế xây dựngcông trình làm cơ sở đu thu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựngcông trình, phê duyệt kết quả đu thu và lựa chọn nhà thầu, nghiệm thuhoặc phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Như vậy, khi chủ đầu tư phải gửi đến KBNN Văn bn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, KBNN thực hiện kiểm soáttheo đúng quy định về thẩm quyền phê duyệt của Luật Đu thu, Thông tư số 10/2013/TT-BXD .

- Về kiểm soát chi đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưuđãi nước ngoài của các nhà tài trợ: Việc kiểm soát chi đối với các chươngtrình, dự án sử dụng ngun vn hỗ trợphát triểnchính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ được thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B Tài chính quy định về quản lý tàichính đi với các chương trình, dựán sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nướcngoàicủa các nhà tài trợ.

Đ nghị đồngchí Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác phòng chức năng và KBNN quận, huyện trực thuộc tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KBNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch KBNN (để thực hiện);
-
Vụ THPC, KTNN, TTr - KBNN;
-
Lưu: VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn