BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/LĐTBXH-KHTC
V/v trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh vàXã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nhận được đề nghị của một số địa phương về cho thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công quahệ thống Bưu điện, về việc này Bộ có ý kiến như sau:

Trong những nămqua, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã góp phầnthực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng yêu cầu vềquản lý đối tượng, quản lý kinh phí và thực hiện chính sách khác đối với ngườicó công. Việc thực hiện chi trả trợ cấpcho đối tượng người có công không chỉ đơn thuần là chi tiền cho đối tượng màcòn phải đảm bảo yêu cầu quản lý đối tượng gắn với việc chăm sóc người có côngtrên địa bàn của các cấp chính quyền. Vì vậy, việc thay đổi cơ quan chi trả trợcấp cần phải được nghiên cứu, đánh giá vàtriển khai một cách thận trọng, tránh việc xáo trộn trong thực hiện chính sáchđối với người có công trên địa bàn, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đốitượng cũng như phong tục tập quán và trách nhiệm chăm sóc người có công của cáccấp chính quyền địa phương. Theo phản ánh của một số địa phương đề nghị thí điểm chi trả trợ cấp qua hệ thống Bưu điện, tuynhiên cơ quan Bưu điện và các địa phương chưa có đề án, phương án triển khai cụ thể, chưa có đánh giá tác động, những ưu điểmvà hạn chế, mức phí chi trả và các vấn đề liên quan đến cán bộ đang ký hợp đồngchi trả với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nên chưa có căn cứ đểtriển khai thí điểm.

Hiện nay, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đang yêu cầu một số Sở Lao động - Thương binh vàXã hội có đề nghị thí điểm (Quảng Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Đăk Nông) xâydựng Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưuđãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện để lấy ý kiến phản biện, đánhgiá những ưu điểm, hạn chế...báo cáo Bộ xem xét, quyếtđịnh. Do vậy, trước mắt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnhtiếp tục thực hiện hình thức chi trả trợ cấp theo hướng dẫn của Bộ như hiện nay,đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát,quản lý đối tượng, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi đối vớingười có công trên địa bàn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp