BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/TCT-CS
V/v chính sách thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21.
(Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 241/SMTK ngày 12/11/2015 của Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 và công văn số 5434/CT-THNVDT ngày 09/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vướng mắc về chính sách thuế TTĐB.Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với dịch vụ ngâm bùn khoáng

Tại điểm b Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định về đối tượng chịu thuế:

“b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke)”;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế và doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngâm bùn khoáng và dịch vụ mát-xa (massage), doanh nghiệp đã tách riêng được doanh thu của dịch vụ mát-xa và doanh thu của dịch vụ ngâm bùn khoáng thì doanh thu của dịch vụ mát-xa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Đối với dịch vụ Spa

Căn cứ danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 thì dịch vụSpa không thuộc danh mục các dịch vụ chịu thuế TTĐB, dịch vụ mát-xa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn