BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 277/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Sóng Thần

Về nội dung kiến nghị của Tập đoàn Sóng Thần nêu tại Hộinghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế vàhải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ôtô trong kinh doanh vận tải.Theo quy định hiện nay thì thủ tục có những chứng từ không hợp lý: DN mua xe vềđể bắt đầu hoạt động kinh doanh vận tải, nhưng cơ quan thuế lại yêu cầu phảixuất trình báo cáo quyết toán, tờ khai thuế chứng minh là kinh doanh vận tải.

Trả lời:

- Theo quy định tại điểm 3.4.a mục II phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tảihành khách đứng tên đăng ký quyền sở hữu đối với xe ôtô chở người từ 7 chỗ ngồitrở xuống hoạt động kinh doanh vận tải chở khách nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ2% (hai phần trăm), khi kê khai lệ phí trước bạ cung cấp cho cơ quan thuế:

"- Hoá đơn mua xe hợp pháp (loại hoá đơn do Bộ Tàichính quy định).

- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh vận chuyển hành khách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có côngchứng nhà nước)"

- Tại tiết d Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: "Ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%. Căn cứ quyđịnh về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tếcủa địa phương". Nghị định này bãi bỏ quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạkhác nhau giữa xe ôtô sử dụng cho cá nhân và xe ôtô hoạt động kinh doanh chởkhách.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp hoạt động kinh doanhvận tải hành khách khi kê khai lệ phí trước bạ không phải xuất trình báo cáoquyết toán và tờ khai thuế chứng minh là kinh doanh vận tải. Từ ngày 25/08/2008trở đi (ngày Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) tỷ lệ thu lệ phítrước bạ được quy định thống nhất đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồikhông phân biệt mục đích sử dụng, do đó hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đối vớixe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi hoạt động kinh doanh chở khách được thực hiệntheo quy định chung đối với các loại xe ôtô nêu tại điểm 2.2 mục I phần IIIThông tư số 95/2005/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Sóng Thần được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương