TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2770/CT-TTHT
V/v hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Service VN
Đ/c: Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi,Quận 2, TP.HCM
MST 0304046704

Trả lời văn bảnsố 1103/CV-BV ngày 21/03/2011 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau :

Căn cứ Điểm 2a, Điểm 2c Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định các loại hóa đơn :

“Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)

“ Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng hàng tiêu dùng cho doanh nghiệp trong nội địa, Công ty phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, nếu cung cấp dịch vụ trên cho khách hàng ở nước ngoài mà khách hàng nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu, Công ty phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- P.KT số 1;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
505-47187/11 Khanh AT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga