BỘ T�I NGUY�N V�
M�I TRƯỜNG
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 2773/BTNMT-TCQL ĐĐ
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch�nh phủ về việc r� so�t, đo đạc, lập bản đồ địa ch�nh, cấp giấy chứng nhận cho c�c c�ng ty n�ng, l�m nghiệp

H� Nội, ng�y 02 th�ng 7 năm 2014

K�nh gửi: Ủy ban nh�n d�n c�ctỉnh, Th�nh phố trực thuộc Trung ương

Theo Quyết địnhsố 686/Q Đ-TTg ng�y 11 th�ng 5 năm 2014 của Thủtướng Ch�nh phủ về Chương tr�nh, kếhoạch của Ch�nh phủ thực hiện Nghịquyết số 30-NQ/TW của Bộ Ch�nh trị ng�y 12 th�ng3 năm 2014 về việc tiếp tục sắp xếp,đổi mới v� ph�t triển, n�ng cao hiệu quảhoạt động của c�ng ty n�ng, l�m nghiệp, th� đếncuối năm 2015 phải ho�n th�nh việc đođạc, lập bản đồ địa ch�nh, giao đất,cho thu� đất, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất cho c�c c�ng ty n�ng, l�m nghiệp.Để chuẩn bị cho việc triển khai thựchiện nội dung tr�n đ�y, Bộ T�i nguy�n v� M�itrường đề nghị Ủy ban nh�n d�n c�c tỉnh,th�nh phố trực thuộc Trung ương chỉđạo thực hiện một số c�ng việc sauđ�y:

1. R� so�t b�o c�o t�nh h�nhsắp xếp, đổi mới c�c c�ng ty n�ng, l�mnghiệp theo quy định tại Nghị địnhsố 170/2004/N Đ-CP ng�y 22 th�ng 9 năm 2004 v� Nghịđịnh số 200/2004/N Đ-CP ng�y 03 th�ng 12 năm 2004của Ch�nh phủ về sắp xếp, đổimới v� ph�t triển n�ng, l�m trường quốc doanh theoc�c trường hợp sau:

- C�c c�ng ty đ� ho�n th�nhsắp xếp v� đ� đo đạc lập bảnđồ địa ch�nh, x�c định ranh giới,cắm mốc ranh giới, giao đất, cho thu� đất,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất;

- X�c định c�c c�ng tyđ� ho�n th�nh sắp xếp, đ� giao đất, cho thu�đất nhưng chưa cắm mốc ranh giới,đo đạc lập bản đồ địa ch�nhv� cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất;

- C�c c�ng ty đ� ho�n th�nhsắp xếp nhưng chưa ho�n th�nh giao đất, chothu� đất, chưa đo đạc cắm mốc ranhgiới, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất;

- C�c c�ng ty đ�được cấp giấy chứng nhận nhưngcần phải sắp xếp lại hoặc phảichuyển sang thu� đất; đo đạc, cấplại giấy chứng nhận theo y�u cầu Nghịquyết số 30-NQ/TW v� Quyết định số686/Q Đ-TTg.

2. Tr�n cơ sở kếtquả r� so�t tr�n đ�y cần x�y dựng phương �n,kế hoạch, lập dự to�n nhu cầu kinh ph� đểthực hiện việc x�c định ranh giới, cắmmốc ranh giới, đo đạc địa ch�nh, thựchiện giao đất cho thu� đất, cấp giấychứng nhận cho c�c c�ng ty n�ng, l�m nghiệp gửivề Bộ T�i nguy�n v� M�i trường để tổnghợp b�o c�o Thủ tướng Ch�nh phủ, đồngthời chỉ đạo triển khai ngay việc x�ydựng Thiết kế kỹ thuật - dự to�n, gửivề Bộ T�i nguy�n v� M�i trường g�p � trướckhi ph� duyệt, triển khai.

3. Tập trung chỉđạo thực hiện để ho�n th�nh trong năm2015 việc đo đạc, x�c định ranh giới,mốc giới, giao đất cho thu� đất, cấp giấychứng nhận cho c�c c�ng ty n�ng, l�m nghiệp ởđịa phương; trước hết l� c�c c�ng tyđ� cổ phần h�a nhưng chưa chuyển sang thu�đất theo quy định của ph�p luậtđất đai.

4. B�o c�o về c�c nộidung tại c�c điểm 1,2 tr�n đ�y cầnđược gửi về Bộ T�i nguy�n v� M�itrường (qua Tổng cục Quản l� đấtđai) trước ng�y 15 th�ng 7 năm 2014 theo địachỉ: Số 10, T�n Thất Thuyết, quận CầuGiấy, th�nh phố H� Nội; email: [email protected]điện thoại: 04 36290204

(Chi tiếtlập theo mẫu Phụ lục 01,02,03 đ�nh k�m).

Trong qu� tr�nh thực hiện, nếu c�kh� khăn, vướng mắc cần phản �nh kịpthời về Bộ T�i nguy�n v� M�i trường v� c�cBộ, ng�nh li�n quan để hướng dẫn thựchiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như tr�n;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b�o c�o);
- STN&MT c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm