ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2773/SXD-CCQNĐ
V/v hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện

Sở Xây dựng nhận được Công vănsố 110/UBND-QLĐT ngày 16/3/2006 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân và Côngvăn số 1609/UBND-QLĐT ngày 31/3/2006 của Ủy ban nhân dân quận 2 đề nghị hướngdẫn cụ thể đối với các trường hợp cấp số nhà tạm theo Công văn số 1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyếtđịnh số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh số và gắnbiển số nhà áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quyết định này đã có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 11/4/2006. Sở Xây dựng đang dự thảo Chỉ thị và Kế hoạchtrình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện việc đánh sốvà gắn biển số nhà mới trên địa bàn thành phố theo Quy chế của Bộ Xây dựng.

Việc thực hiện Quy chế cấp sốnhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn tiếp tụcthực hiện cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố chính thức triển khai Quyếtđịnh số 05/2006/QĐ-BXD .

Trong thời gian chờ triển khaithực hiện Quy chế đánh số và gắn biển số nhà theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXDcủa Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố và kịp thời giải quyết các vướng mắchiện tại về công tác cấp số nhà tạm tại các quận-huyện, Sở Xây dựng đề nghị Ủyban nhân dân các quận-huyện thực hiện việc cấp số nhà tạm theo Công văn số1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006 của Sở Xây dựng đối với một số trường hợp cụ thểnhư sau:

1. Cấp số nhà tạm cho các cănnhà:

a. Nhà thuộc khu vực quy hoạchnhưng chủ đầu tư chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, trong Thông báo tạm cấp sốnhà có ghi chú tình trạng pháp lý và thời điểm nhà được tạo lập.

b. Nhà được xem xét xử lý theoQuyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyếtđịnh số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

- Nhà xây dựng không phép, đã xửlý cho phép tồn tại.

- Nhà xây dựng sai phép, đã xửlý cho phép tồn tại hay chỉ buộc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép.

c. Nhà đang có tranh chấp vềquyền sở hữu (chưa giải quyết xong tranh chấp), Thông báo tạm cấp số nhàđược cấp cho người có Đơn đề nghị (trường hợp có nhiều người cùng đề nghị,thì ghi tên những người đề nghị) và có ghi chú tình trạng đang tranh chấpquyền sở hữu.

2. Không cấp số nhà đối vớicác trường hợp:

a. Nhà đã có quyết định giải tỏatoàn bộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đang thực hiện quy hoạch xâydựng).

b. Nhà xây dựng tạm (có cấutrúc như lều, lán trại, chòi, … bằng vật liệu thô sơ) trên đất chưa cóquyền sử dụng đất ở hợp lệ.

c. Nhà thuộc khu vực cấm xâydựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. UBND/TP Nguyễn Văn Đua (thay b/c);
- Ban Giám đốc Sở Xây dựng;
- Phòng CPXD/Sở Xây dựng;
- Lưu: VP-CCQNĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng