BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2773/TCHQ-GSQL
V/v: Sử dụng đơn đề nghị chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 599/QHĐN-NV ngày 25/04/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc khi thực hiện bỏ sử dụng đơn đề nghị chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa, giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu và tập hợp ý kiến tham gia để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP Thông tư số 112/2005/TT-BTC về thủ tục Hải quan đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1872/TCHQ-GSQL ngày03/04/2007 của Tổng cục Hải quan./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG
Nguyễn Ngọc Túc