BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2773/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản (Mnexport)
(Số 28 Bà Triệu – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 63/KS , ngày 04/05/2006, công văn số 67/KS3 ngày 12/05/2006 của Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản (MINEXPORT) về việc đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế đối vói số nợ phạt chậm nộp thuế của lô hàng 01 ô tô đã qua sử dụng thuộc tờ khai 3427/NKD-KVI ngày 03/08/2000 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVI, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo điều 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan số 82/QĐ-XP-HC9 ngày 17/04/2001 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Sau khi nộp phạt, Công ty được làm tiếp thủ tục Hải quan để nhập khẩu chiếc xe trên theo quy định của pháp luật - Nộp thuế theo luật định. Thời hạn nộp tiền phạt là ngày 22/04/2001. Ngày 24/04/2001 (chậm 02 ngày), Công ty đã nộp tiền phạt nhưng chưa tiến hành nộp thuế cho tờ khai 3427/NKD-KVI ngày 03/08/2000.

Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Thông báo thuế số 3427/TBT ngày 03/08/2000 của Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVI thì tiền phạt chậm nộp thuế sẽ được tính từ ngày thứ 31 kể từ ngày 17/04/2001.

Vì vậy, ngày 16/02/2006 Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng ra Quyết định xử phạt chậm nộp thuế đối với tờ khai 3427/NKD-KVI ngày 03/08/2000 là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan xét thấy đề nghị của Công ty là không có cơ sở. Đề nghị Công ty nộp số tiền phạt chậm nộp thuế của tờ khai 3427/NKD-KVI ngày 03/08/2000 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVI theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản biết để thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An