BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2774/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty cổ phần may Đức Giang (59 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 541/CV-XNK ngày 14/06/2006 của Công ty Cổ phần may Đức Giang đề nghị điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống mạng quản lý rủi ro để Công ty được hưởng quyền ưu tiên khi làm thủ tục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên hệ thống mạng quản lý rủi ro, hiện Công ty không được hưởng ân hạn nộp thuế do Công ty đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày của tờ khai 93011 ngày 29/03/1994 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng với số tiền 23.434.323 đồng. Đây là số nợ thuế truy thu nguyên phụ liệu thừa của các hợp đồng gia công sau khi đã thanh khoản.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 5001/VI ngày 06/10/1997, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7887/TCHQ-TTr ngày 20/12/1999 hướng dẫn Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố không tiến hành truy thu đối với các hợp đồng gia công xuất khẩu đã thanh lý trước ngày 31/05/1996. Ngày 27/03/2006, phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã xóa số nợ thuế truy thu trên cho Công ty.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố để Công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường với điều kiện: Ngoài tờ khai trên, Công ty phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan và không có nợ thuế quá hạn, nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm mở tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần may Đức Giang biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An