BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đếnviệc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế chưa hoàn thànhnghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 18649/BTC-TCHQ ngày 31/12/2009 vàTổng cục Hải quan có các công văn số: 4188/TCHQ-KTTT ngày 14/7/2009, công văn 326/TCHQ-KTTT ngày 19/1/2010 hướng dẫn.

Ngày 25/4/2011,Bộ Công an có Thông tư số 21/2011/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục thựchiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuấtcảnh. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu Thông tư21/2011/TT-BCA để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan để trao đổi với Bộ Công ancó hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường