BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 492/CT-TTHT ngày 07/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc giải đáp chính sách thuế. Về nội dung liên quan đến thuế TNCN tại điểm 1 công văn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm d, khoản 3, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:
“3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:
d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ;
…”
- Tại tiết a, b, khoản 10, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế:
“a) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

- Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì nộp thuế theo doanh thu khoán. Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì Hộ nộp thuế khoán phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán.
- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển có yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau:
+ Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm thấp hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu khoán.
+ Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm cao hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của cả năm là doanh thu trên hóa đơn.”
b) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh.”
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì:
- Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thực hiện thu trên chênh lệch đối với thuế GTGT và thuế TNCN, đồng thời cuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu có yêu cầu hoàn thuế.
- Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn lẻ thì từ 01/7/2013, doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán, hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn mà không được trừ vào số thuế khoán phải nộp.
Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?