BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2776/TCHQ-GSQL
V/v: Công bố các cảng, cửa khẩu, ICD.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh đồng nai

Trả lời công văn số 611/HQĐN-NV ngày 02/05/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục có ý kiến như sau::

1. Việc công bố các cảng, các cửa khẩu được phép xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch: Hiện, Tổng cục Hải quan đang đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp. Khi có số liệu đầy đủ, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Về ICD: Hiện tại, trên cả nước có các ICD sau:

(1) ICD Gia Thụy, Gia Lâm, TP. Hà Nội do Chi cục Hải quan Gia Thụy thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội quản lý.

(2) ICD Phước Long, TP. Hồ Chí Minh do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

(3) ICD Transimex Sài Gòn do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

(4) ICD Bến Nghé do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

(5) ICD Tân Tạo do Chi cục Hải quan Tân Tạo thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

(6) ICD Biên Hòa do Chi cục Hải quan Long Bình Tân thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quản lý.

(7) ICD Sóng Thần do Chi cục Hải quan ICD Sóng Thần thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quản lý.

(8) ICD Hải Dương do Chi cục Hải quan Hải Dương thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng quản lý.

(9) ICD Mỹ Đình do Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội quản lý.

(10) ICD Thụy Vân do Chi cục Hải quan Phú Thọ thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc