BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2776/TM-CATBD
V/v văn bản ký kết với Hiệp hội Cà phê Inđônexia

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hiệp hội Cà Phê Ca Cao Việt Nam (VICOFA)

Về văn bản ký kết giữa Quý Hiệp hội và Hiệp hội Cà phê Inđonexia về cà phê Robusta, Bộ Thương mại lưu ý quý Hiệp hội cân nhắc thật kỹ và cần thoả thuận với Hiệp hội Cà phê Inđonexia không quy định tỷ lệ, khối lượng xuất khẩu cụ thể hàng năm để đảm bảo việc xuất khẩu và sản xuất cà phê của ta không bị ràng buộc vào các đối tác nước ngoài.

Bộ Thương mại hy vọng nhận được sự hưởng ứng tích cực của quý Hiệp hội.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu