ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/U BND-CCHC
V/v triển khai thực hin Nghị quyết của Chính phủ v một số nhim vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành cnh trong hình thành và thực hin dự án đu tư có sử dụng đt để ci thin môi trường kinh doanh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghịquyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chínhtrong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môitrường kinh doanh; Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê HoàngQuân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các S, Ban, Ngành Thành ph, y ban nhân dân các quận - huyệnchịu trách nhiệm tổchứcquán triệt Nghị quyết s 43/N Q-CP ngày 06 tháng 6năm 2014 ca Chính phủ đến cán bộ, công chc các đơn vị trực thuộc về một s nhiệmvụ trọngtâm thực hiện cải cách các thủ tụchành chính trong hình thành thực hiện dự án đầu s dụng đất phải đáp ứng được mục tiêuhoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu vàbảo đảm thi hành hiệu quả LuậtĐtđai; tạo môi trường kinh doanh minh bch, bình đẳng, thông thoáng, thuận li; ct giảm ít nhất 40% thi gian thực hin gắn với tiếtkiệm ti đa chi phítuân thủ thủ tục hành chínhcho các nhà đu thuộc mọi thànhphần kinh tế; góp phần nâng cao vịtríxếp hạng của Việt Nam về chỉ s thuận lợi kinh doanhvà năng lực cnh tranh quốc gia; thúc đy thu hút đầu tư, góp phần phòngchống tham nhũng và phát triểnkinh tế - xã hội.

2. Giao các S, Ban, Ngành Thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản trách nhiệm chủ động phối hợp, nghiên cu, st,đồng thi dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủyb, bãi bỏ các quy định về thủtục hành chính thuc thẩm quyền ban hànhcủa y ban nhân dân Thành phố đểthực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều2 Nghị quyết s 43/NQ-CP, trìnhỦy bannhân dân Thành phố ban hành trướcngày 15 tháng 10 năm 2014, ưu tiênáp dng hình thức một văn bảnsửa nhiu văn bản theo trình tự th tc rútgọn đảm bảo nguyên tắc tại Điểm a,Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết s 43/NQ- CP,cụ th:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụquy định tại Điểm a, d, đ, e, g, Khoản 1; Điểm a, b, c Khoản 2, Điều 2 Nghịquyết số 43/NQ-CP ;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quyđịnh tại Điểm b, k Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

c) Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụquy định tại Điểm c Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

d) Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ quy định tạiĐiểm h, i, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ;

đ) Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quy định tạiĐiểm a Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm b Khoản 3, Điều 2 Nghịquyết số 43/NQ-CP ;

3. Giao Sở Kế hoạch Đu chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, SởXâydựng các đơn vị liên quannghiên cứu tham mưu y ban nhân dân thành phố quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hànhchính trong hình thành thực hiện dựán đầu s dụng đất trên s hoàn thiện chun hóa theo Phụ lục I kèm theo Nghịquyếts 43/NQ-CPđban hành theo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm2014 Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số43/NQ-CP khi các văn bản quy phạmpháp luật ca c quan Trung ương thựcthi Nghị quyết s 43/NQ-CPcó hiu lực thi hành.

4. Giao Sở Tư pháp thực hiện theo chc năng, nhiệm vụ trách nhiệm kiểmtra, đôn đốc thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp vướng mắc của cácđơn vị (nếu có) và báo cáoỦy ban nhân dânThành phố giải quyết theo thẩmquyền hoặc kiến nghị ccơ quan Trung ương theo quy định.

5.Giao Sở Tài chính ưu tiên bố trí,đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên theo quyđịnh tại Điều 4 Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

6. Giao Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố căn cứ Nghị quyết s 43/NQ-CP xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Ủyban nhân dân Thành phố ban hànhtrước ngày 30 tháng 7 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ntrên; (đính kèm Nghị quyết)
- Thủ tưng Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành y;
ính kèm Nghị quyết)
- Thường trực HĐND TP;
ính kèm Nghị quyết)
- TTUB: CT, Các PCT;
ính kèm Nghị quyết)
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
ính kèm Nghị quyết)
- VPUB: CPVP;
ính kèm Nghị quyết)
- Phòng ĐTMT, ĐT, QLDA, CCHC (02b);
ính kèm Nghị quyết)
- Lưu: VT, (CCHC- VP) D.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quân