VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 2776/VPCP-QHQT
V/v: UBND tỉnh Khánh Hòa mời lãnh đạo một số địa phương bạn ở nước ngoài tham dự Festival biển 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khành Hòa;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xin phép mời lãnh đạo một số địa phương bạn ở nước ngoài tham dự Festival biển 2011 tại thành phố Nha Trang (công văn số 1924/UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu tại công văn trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN;
Vụ TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).12
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc