BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Chi trả lương của doanh nghiệp thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 02/6/2014, Văn phòng Chính Phủ có công văn số 3940/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ doanh nghiệp trả lương. Ngày 04/6/2014, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã có công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung nêu tại công văn số 3940/VPCP-KTTH ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính Phủ.
Tại tiết g điểm 1 công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nêu:
“g) Khoản tiền hỗ trợ người lao động phải ngừng việc được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp.”
Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào công văn số 3940/VPCP-KTTH ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính Phủ và công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, thực tế của từng doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT; CS (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn