BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2777 TCT/NV6
V/v xác định tính chất kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 252/CT-NV ngày 4/7/2001 củaCục Thuế đề nghị xác định tính chất kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 6 mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/1000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theotừng chuyến hàng với chi cục thuế nơi mua hàng, trước khi vận chuyển hàng đi(trừ các trường hợp được miễn thuế GTGT theo quy định của Chính phủ). Số thuếphải nộp đối với hàng hoá buôn chuyến tính theo phương pháp trực tiếp trênGTGT.”

- Thông tư số 91/2001/TT-BTC ngày 6/9/2000 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 củaChính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khíchtiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký,quy định: “ Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh buôn chuyến (gọi chung làcơ sở kinh doanh buôn chuyến) không phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối vớihoạt động kinh doanh buôn chuyến các loại hàng hoá là nông sản sản xuất trongnước chưa qua khâu chế biến.

Sản phẩm trồng trọt như: Lúa, ngô, khoai, sắn,các loại rau quả, củ, quả, tươi sống, sản phẩm trồng rừng như: cây lấy gỗ, câylấy dầu.”

- Thực hiện Chỉ thị số 02/2000/CT-TTg ngày19/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Canh thình năm 2000,Bộ Tài chính có công điện số 03/TC /TCT ngày 26/1/2000 hướng dẫn việc miễn thuếGTGT và thuế TNDN đối với hoạt động buôn chuyến các mặt hàng lương thực, thựcphẩm tươi sống thì từ ngày 27/1/2000 đến hết ngày 27/3/2000 mặt hàng Lương thựcbao gồm: Thóc, gạo các loại, ngô, khoai, sắn được miễn thuế GTGT và thuế TNDNđối với cơ sở kinh doanh buôn chuyến.

Theo các quy định trên và căn cứ hồ sơ Cục thuếgửi kèm công văn thì trường hợp Bà Nguyễn Thị Mai Trinh tuy có Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, nhưng thực tế nếu Bà Trinh chỉ thu muagom Sắt lát ở địa phương này rồi chở đến bán ở địa phương khác theo từng đợt(chuyến) và hoạt động kinh doanh không rảy ra tại địa điểm cố định ghi trongĐKKD, kinh doanh không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đượccấp ĐKKD, thì hoạt động kinh doanh này là hoạt động kinh doanh buôn chuyến vàtừ trước ngày 6/9/2000 phải kê khai nộp thuế theo hoạt động buôn chuyến và từtrước ngày 6/9/2000 phải kê khai nộp thuế theo hoạt động buôn chuyến (trừ cácchuyến hàng thực hiện từ ngày 27/1/2000 đến hết ngày 27/3/2000), từ ngày6/9/2000 về sau được miễn nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông (kinhdoanh buôn chuyến) nhưng khi vận chuyển trên đường vẫn phải có hoá đơn hoặcbảng kê mua hàng theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thựchiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế