BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 2778/TCT-CS
V/v: xác định giá tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 42/CT-TTr ngày 22/02/2008 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc xác định doanhthu tính thuế GTGT và TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn:

“Thời điểm để xácđịnh giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, Phần B này là thời điểm cơ sởkinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối vớitrường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạngmục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền”.

- Tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/12/2007quy định:

“1. Doanh thu để tínhthu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợgiá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền …

2. Thời điểm xác địnhdoanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thờiđiểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ …”

- Tại điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính thì thời điểm lập hóa đơn là hóa đơn phải lập ngaykhi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.

- Tại chuẩn mực kếtoán số 14 ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 vềviệc ban hành bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định:

“10. Doanh thu bánhàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Doanh nghiệpđã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặchàng hóa cho người mua;

(b) Doanh nghiệpkhông còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyềnkiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu đượcxác định tương đối chắc chắn;

(d) Doanh nghiệpđã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

(e) Xác định đượcchi phí liên quan đến giao dịch bán hàng”.

Căn cứ các quy địnhtrên, Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ thực hiện thu tiền trước, giao hàng sauthì thời điểm xác định giá tính thuế GTGT và xác định doanh thu tính thuế thunhập doanh nghiệp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng hàng hóa theoquy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và hướng dẫn đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CDKT, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương