BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2

Bộ Xây dựng đã nhận vănbản số 3380/TV2 -TLĐ ngày 16/9/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2về áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí tưvấn được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BộXây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình. Theo đó khi thiết kế công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bướcthì chi phí thiết kế kỹ thuật xác định định mức theo bảng số 6 và chi phí bảnvẽ thi công tính bằng 60% của chi phí thiết kế kỹ thuật.

Trường hợp công trình hóachất, khai thác than, quặng, xi măng và các công trình công nghiệp khác (trừcác công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng) có chi phí thiết bị ≥ 50% chiphí xây dựng và thiết bị trong dự toán thì chi phí thiết kế trong trường hợpnày tính bằng cặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi phí xây dựng và thiết bịhướng dẫn trong các bảng số 6, bảng số 7 và bảng CN2.

2. Trường hợp thiết kế công trình cáp ngầm thì chiphí thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công xác định định mức theo bảngCN1.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh