BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/LĐTBXH-VL
V/v thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

Ngày 08/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số47/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014, trong đó tại Điểm 4của Nghị quyết Chính phủ đã thống nhất điều chỉnh điều kiện đối với lao động làngười nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđề nghị quýỦy ban chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện một sốnội dung như sau:

- Áp dụng điều kiện đối với lao động nước ngoài làchuyên gia và lao động kỹ thuật đã được điều chỉnh tại Điểm 4 Nghị quyết số47/NQ-CP nêu trên (điều chỉnh quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị địnhsố 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam)kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2014.

- Ngoài quy định được điều chỉnh nêu trên, các quyđịnh tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/TT-LĐTBXH ngày20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một sốđiều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoàitại địa phương; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài làm việctại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmpháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phátsinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xétgiải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa