BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Xét miễn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 298/HQCB-NV ngày 03/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc miễn thuế đối với vật tư xây dựng Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 5 Điều 104, Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu.
Thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 105, Điều 106 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ các quy định nêu trên; đối chiếu với điều khoản quy định tại Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 13/10/2013 để xét miễn thuế cho số vật liệu xây dựng Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu theo đúng quy định.
(Trường hợp xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế không phải đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-DTTH-Thủy(3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân